Day: March 24, 2018

净选盟2.0新闻稿(3月24日): 对抗欺骗:不要以不公平的选区划分来偷走投票的权利

  干净与公平选举联盟(净选盟2.0)秉持选区重新划分的必要性,但坚持此重划工作必须遵循联邦宪法所规定的选举自由与公正原则。 净选盟2.0一直以来都在监督着选举委员会重新划分选区的工作。这工作的成果,即是将于下星期在国会以简单多数表决通过的选区划分报告(建议)。 净选盟将在下星期三(3月28日)向国会议长及首相纳吉提呈备忘录,以表明国会不应该对以上选区划分报告进行任何辩论与表决的理由。 净选盟2.0对选举委员会,首相,国会议长,可能也包括所有的政府议员及后座议员们如此明显漠视此重划报告问题的行为感到吃惊。 第一, 数宗有关选区重划案件目前还在司法的程序中,有待法庭的听审与裁决。其中即是由一万名选民通过107位代表入禀法庭的诉讼案!我们对政府和国会对司法如此不敬感到吃惊。 第二,选举委员会在呈报告于首相前,无法遵循联邦宪法,聆听公众所提呈的反对意见。 第三,联邦宪法认为选举委员会在公告后至向首相呈报告需要两年的时间。选举委员会是在2016年9月15日向公众公布新的选区划分计划,因此它还有6个月的时间(至9月14日)来完成这项任务。 选区委员会在数案件诉讼之际就向首相提呈报告之举是一种欺诈,对选民和选民的权利不敬的作为。这已经不是第一次选举委员会企图以鲁莽的方法,扭曲选举,偏护执政阵线, 乖离了公平廉洁选举的意义。 如此看来,首相与议长应该立刻撤回已呈国会的选区划分报告。在诉讼案未在法庭听审与判决前,议长不应该接受此报告的提呈与辩论。 净选盟2.0敦促所有马来西亚人民在3月28日,与净选盟一起到国会入口处向国会议长提呈备忘录。选择政府是人民的权利,我们必须站出来及保护我们的权利。立刻制止这些摆明滥权,侵犯宪法的猖獗行为。 “一起出来投票,力阻大选被偷窃。” 淨選盟2.0理事會

KENYATAAN MEDIA (24 MAC 2018): Kalahkan Penipuan; Jangan Mencuri Hak Mengundi Dengan Persempadanan Semula Yang Tidak Adil

  Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) mendukung keperluan untuk persempadanan semula kawasan pilihan raya dan menegaskan bahawa persempadanan semula harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pilihan raya yang bersih dan adil yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. BERSIH 2.0 telah memantau perkembangan kerja-kerja persempadanan semula